Ombyggnad av Östra Torggatan

Nu börjar den nya gestaltningen av Östra Torgatans södra del att ta form och arbetet går in i en ny fas i och med att markbeläggningsarbetet startar.

I ett gemensamt projekt mellan oss som fastighetsägarna och Karlstad kommun gör vi ett rejält ansiktslyft på Östra Torggatans södra del. Arbetet har kommit en bra bit på väg. Hittills har det mesta arbetet skett i backen, bland annat har det bytts ut vatten- och avloppsledningar. Nu fortsätter ombyggnaden med att snygga till gatans- och trottoarernas markbeläggning.

I korthet innebär ombyggnationen att gatan att smalnas av så att hastigheten på sträckan sänks och den tidigare trafikljusreglerade korsningen Östra Torggatan-Norra Strandgatan blir en cirkulationsplats. Det skapas nya upphöjda gångpassager för att öka säkerheten för gående samt att det anläggs en helt ny cykelbana för att cyklister inte ska behöva cykla bland bilarna. I ytan mellan gata och gångstråk skapas en möbleringzon för tex uteserveringar. De gamla stenplattorna byts ut på gångytorna och nya friska träd planteras. Bänkar och cykelställ byts ut. Vi kommer även att lägga markvärme längs vår fastighet.

Markbeläggningsarbetet kommer att ske i etapper för att minska olägenheten med begränsningar i framkomligheten. Arbetet är beräknat att vara klart i november 2014.